محیط بازی درمانی

بخش مربوط به بازی های خیس :نیازمندیک روشویی وشیرآب سردوگرم است .دراین بخش میتوان میزسفال وصندلی وجای مخصوص انجام ماسه بازی وآب بازی راقرارداد.

بخش مربوط به اسباب بازی :این بخش باید دارای قفسه هایی برای قراردادن وطبقه بندی کردن اسباب بازیهای مختلف باشد.جایی برای اسباب بازیهای ساختاری مانندلگووخانه عروسکی بایددرنظرگرفت .وسایلی مانند بلوکه های چوبی وظروف وکاسه های پلاستیکی رانیز میتوان دراین گوشه قرار داد.

بخش مربوط به نمایش:همانطور که توصیه شداین بخش را میتوان بابخش مربوط به فعالیت های حرکتی (گوشه نرم )درهم آمیخت وبه کودکان اجازه دادکه فعالیت های نمایشی رابا حرکات خلاق ترکیب کنندوفعالیت های حرکتی رادرراستای بازنمایی فعالیت های خاصی انجام دهند.

بخش مربوط به فعالیت های ترسیمی:بهتر است که این بخش درنزدیکی مکان مربوط به انجام بازیهایی که آب درآنها نقشی دارد،قرارداشته باشد.دراین بخش باید میزوصندلی وجود داشته باشدتا انجام فعالیت به صورت نشسته ممکن شود.وجود سه پایه نقاشی امکان انجام این فعالیت رابرای افرادی که مایل هستندایستاده نقاشی کنندفراهم می کند.

بخش آرام :این بخش باید آرام وساده باشدوامکان گوش دادن کودک به قصه هایی که توسط درمانگرویاباهمکاری وی خوانده میشود را فراهم کند.دراین محل باتوجه به فرهنگ غالب ناحیه ای که درآن قراردارید میتوانیدازپشتی وتشک استفاده کنیدویا مبل راحت ومواردی مشابه باآن قراردهید.

انواع اسباب بازی ووسایل موجود دراتاق بازی درمانی

اسباب بازی های نرم:

اسباب بازی های بسیاربزرگ وکوچک وبسیار کوچک نرم،مودارواسباب بازی های قابل بغل شدن (مثلاخرس های به بزرگی کودک).

خانه عروسکی :

این خانه باید از نوع خانه هایی باشد که نصف آنها باز هستند وداخل خانه را میتوان مشاهده کرد.

عروسک کوچک حیوانات :

میتوان مجموعه از حیوانات راتهیه کرد.

اسباب بازیهای آموزشی گسترده وسیعی از اسباب بازیهای ساختاری چوبی وپلاستیکی ،مخصوصا برای تشویق کودک به کسب مهارت بر انجان پاره ای ازفعالیتهاوافزایش سطح اعتماد به نفس در آنها.

بازی با ماسه ومیز ماسه:

محفظه نسبتا بزرگی از ماسه تهیه کنید این ماسه ها باید شسته شده وتمیز وضدعفونی شده باشند تا خطری برای سلامتی کودک ایجادنکند.

نقاشی کردن ورنگ آمیزی:

وجود سه پایه بوم های کوچک وبزرگ ورنگهای مختلف برای انجام فعالیت های خلاق هنری دراتاق بازی ضروری است.

جعبه ها:

وجودجعبه های مختلف دراندازه های بزرگ وکوچک میتواندخلاقیت کودک را درضمن بازی رشد دهد.

عروسک :

بهتراست این عروسک ها دراندازه های مختلف ودرصورت امکان ازگروه های قومی مختلف تهیه شوند.

عروسک های دستکشی:

عروسک های دستکشی شایدازگروه وسایلی درنظرگرفته شوندکه بیشترین کاربرد را دربازی درمانی دارند.

کتاب های مختلف

موسیقی:

وسایل وابزارهای موسیقی ازجمله ابزارهای مورد نیازدراتاق بازی درمانی درنظرگرفته میشوند.

ابزارووسایل آفرینش های هنری:

هنگامی که کودک دارای بیماریهای جسمی است ،ممکن است احساسات مربوط به آن راازطریق تصویری که از خود میکشدنشان دهد،حتی اگرازنظرکلامی ،گفتاروی درتضاد با این احساسات باشد.

گل بازی :

این شیوهاز بازی دریچه ای را برای بیان احساسات پرخاشگرانه می گشاید.

ابزارهای هنری پیشنهادی:

ماژیک ها ومارکرهادررنگ های مختلف ،مدادشمعی

کاغذهای رنگی ،کاغذ کشی ازرنگ های مختلف

قیچی ، چسب مایع ،چسب نواری ،سایرانواع چسب

آبرنگ ،رنگ های انگشتی

الگوهای مختلف بریده شده ازکاغذ،مجلات مصوربرای قیچی کردن عکس های آن وساختن کلاژ

گل رس یا خمیربازی دررنگ های مختلف،ابزارهای مختلف شکل دادن وبریدن خمیر

اسباب بازیهای پیشنهادی برای عروسک بازی :

عروسک های اعضای خانواده

مبلمان و وسایل خانه عروسکی شامل ابزارووسایل آشپزخانه ،اتاق خواب،یک خانه عروسکی کامل

عروسک نوزاد به اندازه طبیعی همراه باشیشه شیرنوزاد.

عروسک های پارچه ای حیوانات :میمون ،خرس،هیولا

سرباز(دراندازه های کوچک)ووسایل وابزارهای جنگی

عروسک درحالت های مختلف (عروسکهایی که به عنوان عروسک زشت مشهورشده اند.درحالتهای مانندگریه ،زبان درآوردن )

لوازم وابزارپزشکی (یک بسته کامل شامل گوشی،چکش سنجش اعصاب ،جعبه قرص ،تب سنج ،باندزخم)

قصه گویی

روش قصه گویی دوجانبه ریچارد گاردنردو ویژگی فاصله وجذابیت موجود درقصه گویی درجلسات بازی درمانی را باهم ترکیب میکندوبه کودک کمک میکندتا راه حلهای متفاوتی رابرای مشکلات بیابد.

 

 

دکوراسیون وتزیینات فضای داخلی اتاق بازی

دیوارهای اتاق بازی درمانی نیازمند رنگ آمیزی است .رنگهای انتخاب شده بهتراست به جای روشن بودن،ملایم باشند.تصاویروپوسترهای انتخاب شده ومعین نیز می توانند جذابیت اتاق را بیشترکنند.استفاده ازلامپ مهتابی توصیه نمیشود.استفاده ازچراغهای گردوقابل تنظیم،انتخاب مناسبی برای نورپردازی اتاق بازی به شمار میرود.

کشوویاکمدکوچکی رادراتاق بازی باید به کودک اختصاص دادووسایل شخصی وفعالیت های خلق شده هنری وی رادرآن قرارداد،کودک احساس تعلق بیشتری نسبت به فرآیندبازی واتاق بازی درمانی ازخود نشان میدهد.  

 پایان  

گردآورنده:مینوالسادات متولی زاده

[ شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 16:58 ] [ متولی زاده ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه